Regulamin, polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy boguslawmorka.pl

Definicje

Następujące pojęcia użyte w Regulaminie, pisane z wielkiej litery, oznaczają:
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady, korzystania ze Sklepu, stanowiący również regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca – właściciel Sklepu.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej „k.c.”) zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, to przez Umowę sprzedaży należy rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu k.c. zawieraną na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
Produkt – przedmiot Umowy sprzedaży, prezentowany w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego adresowane do Sprzedającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie, określające rodzaj i liczbę Produktu.
Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy adresowane do Kupującego, składane po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w witrynie internetowej www.boguslawmorka.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
Stroną dokonującą sprzedaży produktów w witrynie internetowej www.boguslawmorka.pl jest: Agencja Artystyczna Bel Canto Bogusław Morka, z adresem przy Piekiełko 169, 34-650 Tymbark, któremu nadano nr NIP 526-154-29-84, zarejestrowany pod nr Regon 015238655 zwana dalej Sklepem.

Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Przedstawione zdjęcia są poglądowe. Nie zawsze przedstawiają aktualny wygląd produktu. Czasami może się zdarzyć, że producent wprowadza modyfikacje produktu i nie posiadamy aktualnego zdjęcia.
Wszystkie produkty przedstawione na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi. Sprzedawca nie udziela gwarancji, natomiast każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta.
Jakiekolwiek problemy techniczne objęte gwarancją producenta są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta/importera.
Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez Sprzedawcę, ponieważ wiązałoby się to naruszeniem opakowania zabezpieczającego Produkt przed uszkodzeniem podczas transportu, to po rozpakowaniu Produktu Kupujący może przesłać kartę gwarancyjną Sprzedawcy w celu uzupełnienia. Wypełnioną kartę gwarancyjną Sprzedawca niezwłocznie odeśle do Kupującego.

Składanie zamówień

Składanie zamówień w Sklepie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Potwierdzenie oraz przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep następuje zawarcie umowy sprzedaży.
Gdy produkt jest niedostępny, czasowo niedostępny lub dostępny w innej cenie niż prezentowana w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący może złożyć Zamówienie zawierające cenę, po jakiej Produkt jest dostępny (potwierdzoną przez Sprzedawcę), lub czas, w jakim produkt jest dostępny (potwierdzony przez Sprzedawcę).
W przypadku braku możliwości Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Kupującego (np. błędne oznaczenie przez Kupującego numeru telefonu – brak danych teleadresowych umożliwiających skontaktowanie się przez Sprzedawcę z Kupującym) Zamówienie, po 5 dniach roboczych, uznaje się za niebyłe.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Formy płatności

Składając Zamówienie Kupujący może wybrać formy płatności oferowane przez system Tpay.com

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.
Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do dnia wysłania towaru do Kupującego.
O planowanym czasie realizacji zamówienia Kupujący jest zawiadamiany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sklep. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, która może nieznacznie ulec zmianie.
Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone Kupującemu niezwłocznie.
W przypadku niektórych mało popularnych i trudnodostępnych Produktów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, że przed potwierdzeniem zamówienia wymagana jest zmiana zamówienia poprzez wyrażenie przez Kupującego zgody na pobranie 20 % zaliczki.
W przypadku, gdy Sprzedawca wymaga od Kupującego 20% zaliczki, Sprzedawca jest zobowiązany do przystąpienia do realizacji Umowy dopiero po uiszczeniu przez Kupującego całości zaliczki.
Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu towaru w postaci paragonu.
W celu otrzymania faktury VAT:
a) należy poinformować Sprzedawcę o woli otrzymania faktury VAT w chwili składania Zamówienia i podać dane niezbędne do sporządzenia faktury VAT. Faktura zostanie wtedy dostarczona wraz z towarem.
b) jeżeli w Zamówieniu Kupujący nie poinformował, że chce otrzymać
fakturę VAT lub nie przekazał danych niezbędnych do jej sporządzenia, to może ją otrzymać, jeżeli w ciągu 7 dni od daty zakupu prześle pocztą do Sprzedawcy paragon fiskalny, wraz z danymi niezbędnymi do sporządzenia faktury VAT.

Dostawa

Chwilą wydania Produktu jest moment odebrania Produktu przez Kupującego od Sprzedawcy, a w przypadku wysyłki Produktu powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.
Sprzedawca wybierając przewoźnika kieruje się cechami zamówionego Produktu oraz dokonanym przez Kupującego wyborem.
Wysyłając Produkt do Kupującego, Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom Produktu w szczególności zapewniający jego nienaruszalność.
W dniu nadania zamówienia z magazynu Kupujący jest o tym informowany drogą telefoniczną lub mailową oraz jest informowany o prawdopodobnym terminie złożenia zamówienia.
Koszt opłaty za przesyłkę podawany jest w momencie złożenia zamówienia, może ulec zmianie w przypadku Zamówienia kilku Produktów nie mieszczących się w danej wadze zadeklarowanej przesyłki.
Kupujący zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera. Przed tym Kupujący powinien zbadać stan opakowania oraz jego zawartości, na tyle, ile to możliwe. W razie dostrzeżenia wad powinien o tym zawiadomić Kuriera.

Odstąpienie od umowy przez konsumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od od daty dostarczenia towaru, składając do SKLEPU pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
W razie wysłania do SKLEPU oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku Sklep prześle niezwłocznie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
Zwracany towar musi być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, co oznacza, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwracany towar powinien zostać odesłany na koszt własny Kupującego do magazynu Sklepu znajdującego się pod adresem: ul. Serocka 40, 07-200 Wyszków, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
Wszystkie dokonane przez Kupującego, będącego konsumentem, płatności zostaną mu zwrócone przez Sklep niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 3 § 7 i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Kupujący zobligowany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Postanowienia końcowe

Wszystkie prezentowane w Sklepie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Usługobiorcą (Kupującym) właściwy jest sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument właściwość sądu określa się według norm postępowania cywilnego.
W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2018r

Polityka RODO

Regulamin sklepu internetowego pod kątem rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest boguslawmorka.pl Agencja Artystyczna Bel Canto Bogusław Morka, Piekiełko 169, 34-650 Tymbark.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy/zamówienia.
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy współpracujące z boguslawmorka.pl Agencja Artystyczna Bel Canto Bogusław Morka w celu rozpatrywania reklamacji (producenci i dostawcy).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
boguslawmorka.pl Agencja Artystyczna Bel Canto Bogusław Morka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
Gdy uzna Pan/Pani, iż boguslawmorka.pl Agencja Artystyczna Bel Canto Bogusław Morka jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
Pomiędzy Ceneo.pl a boguslawmorka.pl Agencja Artystyczna Bel Canto Bogusław Morka istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego.
Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.

 

POLITYKA COOKIES

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings